آزمایشگاه تهویه صنعتی و عوامل شیمیایی

مسئول آزمایشگاه: دکتر محمود حیدری- دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای(PhD)- دانشیار

تلفن:013-33824456

آدرس ایمیل: mheidari1360@gmail.com

کارشناس آزمایشگاه: ساجده مومنی-کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

تلفن:013-33828444

آدرس ایمیل: sajedehmomeni@gmail.com

 

 

معرفی تجهیزات آزمایشگاه تهویه صنعتی و عوامل شیمیایی

آخرین بروز رسانی : 07 دی 1400