تعریف رشته : هدف از دوره کارشناسی ارشد بهداشت محیط، تربیت افرادی است که بتوانند در زمینه های بهداشت محیط از قبیل آبرسانی ، تصفیه آب، جمع آوری فاضلابها، تصفیه فاضلابها، آلودگی هوا، جمع آوری و دفع زباله و ... حل مشکلات مربوط بپردازند.

طول دوره و شکل نظام:

طول دوره کارشناسی ارشد بهداشت محیط 2 سال و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب شورایعالی برنامه ریزی میباشد. دروس بصورت نظری و نظری و عملی خواهد بود بعلاوه دانشجویان ملزم به گذرانیدن دو دوره کارآموزی تابستانی بمدت 6 هفته در هر دوره میباشند.

واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای درسی این دوره 32 واحد به شرح زیر است:

1-     دوره پایه و اصلی :6 واحد

2-     دوره اختصاصی :22 واحد

3-     پایان نامه :4 واحد

ضرورت واهمیت:

روند روبه رشد تغییرات و تحولات صنعتی، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیاز به آب و مواد غذایی سالم، موجب افزایش مصرف و تشدید ورود آلاینده های مختلف به محیط گشته است. توجه به اهمیت بهداشت محیط جهت حفظ سلامت انسانی و سایر موجودات زنده، تربیت متخصصین در سطح کارشناسی ارشدبرنامه ریزی ، مدیریت، کنترل محیط و ارزیابی اثرات آن برای تربیت افرادی را که می توانند در زمینه های فوق خدمت نمایند ایجاب می نماید.

آخرین بروز رسانی : 20 دی 1400