برنامه کارگاه های کمیته تحقیقات

برنامه زمانبندی شده کارگاههای آموزشی کمیته تحقیقات دانشجویی در سه ماهه سوم سال 1390
 
 

 برنامه زمانبندی شده کارگاههای آموزشی کمیته تحقیقات دانشجویی در سه ماه سوم سال 1396

    pdf فایل

 

 
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400