مسئول آزمایشگاه های دانشکده: دکتر سید داود اشرفی ، استادیار

 

آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب

رئیس آزمایشگاه: دکتر داریوش نقی پور، استادیار

کارشناس ازمایشگاه : مهندس محمد نعیمی جوبنی

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب و مرکز تحقیقات بهداشت محیط زیست ،آزمایشگاه حشره شناسی پزشکی و دامپزشکی ،موزه و انسکتاریوم

رئیس آزمایشگاه: دکتر شهیاد آذری حمیدیان- دانشیار

کارشناس آزمایشگاه: اسماعیل روحبخش

 
کارشناس آزمایشگاه: بهزاد نوروزی

 

آزمایشگاه هیدرولیک

رئیس آزمایشگاه: دکتر آزیتا محققیان، استادیار

 

آزمایشگاه پایلوت 1و2

رئیس آزمایشگاه: دکتر داریوش نقی پور- استادیار

کارشناس آزمایشگاه: خانم کوکب جوان

 

آزمایشگاه تجزیه دستگاهی و سم شناسی

رئیس ازمایشگاه: دکتر مهدی جهانگیر بلورچیان- مربی

کارشناس: محمد نعیمی جوبنی

 

 
آزمایشگاه ارگونومی ، ایمنی صنعتی ، عوامل فیزیکی ،عوامل شیمیایی و تهویه صنعتی

                                                                       

رئیس آزمایشگاه: دکتر محمود حیدری، استادیار
 
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400