شرح وظایف کارشناسان واحد آموزش دانشکده

1- همکاری باکارشناسان اداره پذیرش دانشگاه درروز ثبت نام دانشجویان

2- تشکیل پرونده تحصیلی برای هردانشجو ی جدید الورود که حاوی کپی کارت ملی ، کپی شناسنامه ، عکس وسایر سوابق تحصیلی ازجمله انتخاب واحد هرنیمسال ، کارنامه و....... می باشد . ( کلیه مکاتبات مربوط به دانشجو دراین پرونده بایگانی میشود )

3- فراهم نمودن کارت کلیدی عکس دار برای هردانشجو که شامل تمام مشخصات شناسنامه ای ، نامه مشاوره ، شماره دانشجویی ، واحدهای اخذ شده ونمرات آن به تفکیک نیمسال ، ترم های میهمانی وانتقالی ومرخصی و.........

4- آماده کردن پوشه مشاورین برای انتخاب واحد که شامل لیست واحد های ارائه شده نیمسال برای رشته مربوط به مشاور ، تقویم دانشگاهی ، برنامه کلاسی گروه معارف ،اسامی دانشجویان تحت مشاوره ، پرینت انتخاب واحد دانشجویان ، چک لیست واحد های دوره

5- ارائه کپی انتخاب واحد به دانشجو بعد از امضاء مشاور ومعاون آموزشی دانشکده

6- آماده کردن لیست های حضور وغیاب برای جلسه اول کلاس ، لیست حضور وغیاب نهایی بعد از حذف واضافه از سما استخراج وپس از کنترل نهایی باانتخاب واحد دانشجویان ووارد نمودن اسامی دانشجویان میهمان به لیست وارائه آن به اساتید مربوطه واعلام نمره پایان ترم دانشجویان میهمانی به دانشکده تابع

7- همکاری دربرگزاری امتحانات میان ترم بااساتید

8- راهنمایی دانشجویان درتکمیل فرمهای میهمانی وانتقال دائم وتغییر رشته توام باانتقال وپی گیری مستمرآنها (آماری)

9- راهنمایی دانشجویان درتکمیل فرمهای اشتغال به تحصیل

10- استخراج لیست های ورود نمره وبرگه های صورتجلسه امتحانات از سما وکنترل آنها بالیست های حضور وغیاب (انتخاب واحد دانشجویان)

11- کنترل برنامه امتحانات ازنظر واحدهای ارائه شده واساتیدمربوطه جهت تنظیم دعوت نامه های امتحانی اساتید

12- همکاری دربرگزاری امتحانات پایان ترم

13- پیگیری نمرات امتحان پایان ترم واعتراض ورقه دانشجویان

14- اعلام اسامی دانشجویان مشروط به مسئول آموزش

15- بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان مشمول طرح درکمیسیون موارد خاص وتکمیل فرم مربوط جهت ارسال به مدیریت دانشگاه 

16- اعلام اسامی دانشجویان ممتاز هرترم به مسئول آموزش دانشکده

17- اعلام اسامی دانشجویان جدیدالورود که درکلاس حضور نداشته اند به مدیریت امور آموزشی دانشگاه شامل دانشجویان انصراف از تحصیل ، بلاتکلیف ، عدم مراجعه ومرخصی تحصیلی

18- پیگیر ی گزارش غیبت بیش از حد مجاز کلاس های دانشجویان قبل از امتحانات پایان ترم جهت برنامه حذف اضطراری ، همچنین پیگیری غیبت درامتحانات پایان ترم دانشجو

19- انجام پروسه فارغ التحصیلی (بررسی وضعیت آموزشی – نامه فارغ التحصیلی و...)

20- پاسخ به نیاز روزانه دانشجویان درکلیه مسائل مربوط به آموزش

21- ارائه فرم قرارداد حق التدریس به اساتید وجمع آوری مدارک وکنترل وارسال آنها به کارگزینی جهت اقدام بعدی 

22- تایپ وپرینت کلیه مشخصات رشته ها اعم از ورودی ، مقطع ، ترم ، تعداد واحد قابل ارائه درهرترم ، تعداد دانشجو به تفکیک پسر ودختر ، نامه کلیه اساتید ودروس آنها به تفکیک میزان واحد جهت حفظ سابقه باقید برنامه هفتگی

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400