رئیس دانشکده: دکتر میثم شریف دینی
 
دانشکده بهداشت در سال 1375 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی رشته های بهداشت محیط و بهداشت خانواده با نام آموزشکده بهداشت رشت شروع بکار کرد. در سال 1376 رشته بهداشت عمومی با گرایش مبارزه با بیماریها در مقطع کاردانی به آن اضافه شد. در سال 1383 مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته بهداشت محیط به رشته های دانشکده اضافه و بطور رسمی عنوان آموزشکده به دانشکده تبدیل گردید. در سال 1385 مقطع کاردانی رشته بهداشت حرفه ای به مجموعه رشته های دانشکده اضافه و گروه مشترک بهداشت محیط و حرفه ای بطور رسمی دایر شد. در سال 1388 کارشناسی پیوسته بهداشت محیط به رشته های دانشکده اضافه گردید و با پذیرش دانشجوی کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای موافقت شد. در سال 1389 کارشناسی پیوسته رشته بهداشت عمومی به رشته های موجود افزوده شد. آخرین توسعه آموزشی دانشکده موافقت با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برای دو رشته آموزش بهداشت و بهداشت محیط در سال 1390 و موافقت با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای در سال 1391 می باشد. در حال حاضر تعداد کل پرسنل دانشکده بهداشت 52 نفر شامل37 نفر کارمند و 14 نفر عضو هیات علمی بوده و حدود 430 نفر دانشجو در چهار رشته و دو مقطع کارشناسی (مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و بهداشت عمومی) و کارشناسی ارشد (آموزش بهداشت و مهندسی بهداشت محیط) در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند.
 
 
آخرین بروز رسانی : 13 تیر 1401