رئیس دانشکده بهداشت
 
    نام و نام خانوادگی: دکتر میثم شریف دینی
    تخصص:  انگل‌شناسی پزشکی
    مرتبه علمی: 
دانشیار، دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی، عضو هیات علمی
    پست الکترونیک
آخرین بروز رسانی : 15 تیر 1401