معرفی واحد
 
 
 

سعید امیدی

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده بهداشت

شماره مستقیم: 33821780

داخلی: 133

شماره فکس: 33849413

پست الکترونیک: saeedomidi@gums.ac.ir

 
 
 

کارشناس: طاهره داودی

داخلی: 130

پست الکترونیک:

 

 

معرفی دفتر مطالعات وتوسعه آموزش دانشکده بهداشت

رسالت دفتر مطالعات وتوسعه آموزش دانشکده بهداشت ارتقای سطح آموزش ویادگیری در دوره های آموزشی دانشکده بهداشت باهدف تربیت نیروی انسانی توانمند برای ارایه بهترین کیفیت خدمات سلامت به آحاد جامعه،  افزایش کیفیت آموزش در دانشکده ، جلب همکاری ومشارکت کلیه اعضای هیات علمی در زمینه های برنامه ریزی آموزشی ،اجرای کارگاههای آموزشی، ارزشیابی درسی، ارزیابی درونی وبیرونی ، اجرای طرح های پژوهش در آموزش ، انجام اقدامات نوآورانه در حوزه آموزش ودانش پژوهی، هدایت دانشجویان استعداد درخشان می باشد.


 

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

Education development office

نظارت در اجرای فرآیندهای آموزشی گروهها:

ارزیابی فعالیت های آموزشی گروهها ( اعم از کلاس درس ، آموزش های درون بخشی مانند ژورنال کلوپ ، گزارش مورد و .... ) بر اساس چک لیست های EDO

ارائه فیدیک در موضوع کمیت و کیفیت فرآیندهای آموزشی به گروهها

نظارت بر نحوه ارزیابی دانشجویان ( تناسب متد ارزیابی ، اهداف آموزشی ، روایی , پایایی آزمون ) و ارائه آن به گروه های آموزشی و اساتید .

هدایت اجرای ارزشیابی درونی درگروههای آموزشی

همکاری در ارزشیابی اعضای هیات علمی:

 ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت آموزشی و ارائه پسخوراند آن به اساتید

 تشویق و ترغیب دانشجویان جهت شرکت در ارزشیابی صحیح اساتید

 اطلاع رسانی به اساتید در مورد مراحل فرآیند ارزشیابی

 تحلیل نتایج ارزشیابی اساتید و بازبینی آنها بطور کیفی و مصاحبه ای

 ارائه  و بازبینی فرمهای ارزشیابی جهت اطلاع اعضای هیات علمی در سایت دانشکده

 شرکت در جلسات گروههای آموزشی و تحلیل نتایج ارزشیابی و راهکارهای بهبود نقاط ضعف

ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش:

راست آزمایی طرحهای دانش پژوهی

چاپ مقاله در مجلات آموزش پزشکی

 ارسال فرآیندهای آموزشی به جشنواره های آموزشی ( شهید مطهری و ... )

شرکت در برنامه ریزی آموزش:

 نظارت بر ارائه طرح درسها در ابتدای ترم در گروههای آموزشی

 تکمیل طرح درس های تدوین نشده و بارگذاری آنها بر روی سایت دانشکده

همکاری در ارتقای توانمندیهای اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی:

 نیاز سنجی اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی و انعکاس آنها به EDC

معرفی و پیگیری اعضای هیات علمی  جهت شرکت در کارگاههای آموزشی

تهیه پمفلیت های آموزشی و ارائه آنها به اعضای هیات علمی

: برنامه ریزی آموزشی:

      انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان

      ♦ تدوین course plan

      ♦ نظارت بر تدوین Lesson Plan

ارزشیابی

 ارزشیابی درونی گروه ها و بررسی وضع موجود

 بهبود ساختار و روش های ارزیابی دانشجو

 ارزشیابی اعضای هیات علمی

 ارزشیابی برنامه و ارائه بازخورد

 آموزش اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش

 برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی با مشارکت مرکز مطالعات

 اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

پژوهش در آموزش

 مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش

 مشارکت در تعیین عناوین پژوهش در آموزش

تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و موثر آموزشی

 بررسی روش های فعلی مورد استفاده

 مشارکت در آموزش روش های نوین

برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر نمودن آنها در فعالیت های واحد

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 05 مهر 1400