مدیر گروه
 
 
 
 
 
          نام و نام خانوادگی: دکتر محمود حیدری
         تخصص: دکتری تخصصی (.ph.D) بهداشت حرفه ای
         مرتبه علمی: دانشیار، عضو هیات علمی
         پست الکترونیک: mheidari1360@gmail.com
         شناسهCV
        
آخرین بروز رسانی : 04 دی 1400