بدینوسیله ضمن آرزوی توفیق برای کلیه دانشجویان دانشکده در امتحانات پایان نیمسال، از دانشجویان محترم تقاضا میشود به نکات ذکر شده در مقررات امتحانات پایان ترم توجه نمایند.
 
 
 
 مقررات برگزاری امتحانات
 
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400