اعضای کمیته امتحانات

آقای دکتر کامران عزتی ، رئیس دانشکده بهداشت
 آقای دکتر سید داود اشرفی ، معاون آموزشی دانشکده
 آقای دکتر جلیل جعفری، معاون تحقیقات و فناوری

آقای دکتر کامران تقوی، مدیرگروه رشته مهندسی بهداشت محیط

آقای دکتر محمود حیدری ، مسوول برنامه ریزی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

خانم دکتر نوشین روحانی، مسوول برنامه ریزی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

خانم تیموری، مسوول واحد آموزش

 
آخرین بروز رسانی : 02 آذر 1400