فهرست اعضای شورای پژوهشی
 
  1. دکتر کامران عزتی (رئیس دانشکده بهداشت)
  2. دکتر سید داود اشرفی ( معاون آموزشی )
  3. دکتر جلیل جعفری ( معاون تحقیقات و فناوری )
  4. دکتر کامران تقوی (مدیر گروه بهداشت محیط )
  5. دکتر محمود حیدری ( مسوول برنامه ریزی گروه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار )
  6. دکتر نوشین روحانی (مسوول برنامه ریزی آموزش گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت )
  7. دکتر آسیه عشوری ( مسوول برنامه ریزی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی)
  8. سعید امیدی ( مدیر EDO )
  9. دکتر جواد وطنی (مسوول آزمایشگاه های جامع )
آخرین بروز رسانی : 02 آذر 1400