فهرست اعضای شورای بین الملل

  1. دکتر ابوالحسن افکار (دبیر شورای بین الملل)
  2. دکتر سید داود اشرفی (معاون آموزشی )
  3. دکتر جلیل جعفری ( معاون تحقیقات و فناوری )
  4. آقای سعید امیدی (مدیر EDO)
  5. دکتر مریم شکیبا
  6. دکتر محمود حیدری
  7. دکتر سعید دعائی
آخرین بروز رسانی : 02 آذر 1400