فهرست اعضا
 

  دکتر داریوش نقی پور خلخالیان(دکتری تخصصی ( ( Ph.D. بهداشت محیط، دانشیار، عضو هیات علمی)

  دکتر فردین مهرابیان (Ph.D.) دکتری تخصصی) مدیریت خدمان بهداشتی و درمانی ، دانشیار، عضو  هیات علمی)  

  دکتر شهیاد آذری حمیدیان ( Ph.D.) دکتری تخصصی) حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشیار، عضو  هیات علمی)

       دکتر آزیتا محققیان (دکتری تخصصی بهداشت محیط ، دانشیار، عضو هیات علمی )
 

  سعید امیدی ( کارشناس ارشد آمار و اپیدمیولوژی، مربی، عضو  هیات علمی)

 

آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400