فهرست استادهای مشاور گروه آموزش بهداشت (سال تحصیلی 1401-1400)

 

رشته

مقطع

ورودی

استاد مشاور

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

97

دکتر افکار

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

97

دکترکسمایی

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

98

دکتر مهرابیان

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

98

دکتربخشی

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

98

دکتر دعایی

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

99

دکترکسمایی

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

99

آقای امیدی

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

99

دکتر عشوری

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

1400

دکترروحانی

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

1400

دکتر شکیبا

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته

1400

دکتر فتاحی

 
 

 

فهرست استادهای مشاور گروه بهداشت محیط (سال تحصیلی  1401-1400)

 

رشته

مقطع

ورودی

استاد مشاور

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

95

دکتر محققیان

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

96

دکتر نقی پور

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

97

دکتر جعفری

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

97

دکتر اشرفی

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

98

دکتر اشرفی

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

98

دکتر جعفری

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

98

دکتر شیرزاد سیبنی

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

99

دکتر نقی پور

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

99

دکتر محققیان

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

99

دکتر شیرزاد سیبنی

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

1400

دکتر تقوی

بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

1400

دکتر تقوی

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

1400

دکتر محققیان

 
 
فهرست استادهای مشاور گروه بهداشت حرفه ای (سال تحصیلی 1401-1400)
 
 
 

رشته

مقطع

ورودی

استاد مشاور

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

97

دکتر حیدری

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

98

دکتر حیدری

بهداشت حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته

98

دکتر وطنی

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

99

دکتر وطنی

بهداشت حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته

99

دکتر حیدری

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

1400

دکتر گل حسینی

بهداشت حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته

1400

دکتر گل حسینی

 
 
 
مسوول استادهای مشاور: دکتر شهیاد آذری حمیدیان

 

 
 

 

 
آخرین بروز رسانی : 05 دی 1400