فرم ها، فرایندها و آیین نامه ها

فرم ها (فرمت PDF)

فرم شماره 1- پیشنهاد استاد راهنما و عنوان پیش نویس طرح

فرم شماره 2- فرم تعیین استاد راهنما

فرم شماره 3- تعیین استاد مشاور

فرم شماره 4- فرم مخصوص استاد مشاور آمار

فرم شماره 5- فرم پیش نویس طرح پژوهشی

فرم شماره 6- فرم پیش نویس طرح پژوهشی کارآزمایی بالینی

فرم شماره 7 - کمیته اخلاق

فرم شماره 8- انتخاب داور پایان نامه

فرم شماره 9- تعیین تاریخ دفاع از پروپوزال پایان نامه

فرم شماره 10- دعوت از داوران طرح پژوهشی

فرم شماره 11- صورتجلسه تصویب طرح پژوهشی

فرم شماره 12- ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی

فرم شماره 13- حکم استاد راهنما

فرم شماره 14- حکم استاد مشاور

فرم شماره 15- حکم استاد مشاور آمار

فرم شماره 16- فرم مجوز دفاع دوره کارشناسی ارشد (آموزشی)

فرم شماره 17- انتخاب داوربرای داوری پایان نامه

فرم شماره 18- ارزیابی محتوای پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم شماره 19- تعیین تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه

فرم شماره 20- دعوت از هیات داوران

فرم شماره 21- اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

فرم شماره 22- ارزشیابی جلسه دفاع

فرم شماره 23 - صورتجلسه دفاع

فرم شماره 24- اعلان نمره و امتیاز پایان نامه

فرم شماره 25- تایید تکثیر وصحافی

فرم شماره 26- تاییدیه ارائه پایان نامه به کتابخانه مرکزی

فرم شماره 27- تحویل نسخه های پایان نامه

فرم شماره 28- درخواست استفاده از آزمایشگاه

 

فرم ها (فرمت word)

فرم شماره 1- پیشنهاد استاد راهنما و عنوان پیش نویس طرح

فرم شماره 2- فرم تعیین استاد راهنما

فرم شماره 3- تعیین استاد مشاور

فرم شماره 4- فرم مخصوص استاد مشاور آمار

فرم شماره 5- فرم پیش نویس طرح پژوهشی

فرم شماره 6- فرم پیش نویس طرح پژوهشی کارآزمایی بالینی

فرم شماره 7- کمیته اخلاق

فرم شماره 8- انتخاب داور پایان نامه

فرم شماره 9- تعیین تاریخ دفاع از پروپوزال پایان نامه

فرم شماره 10- دعوت از داوران طرح پژوهشی

فرم شماره 11- صورتجلسه تصویب طرح پژوهشی

فرم شماره 12- ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی

فرم شماره 13- حکم استاد راهنما

فرم شماره 14- حکم استاد مشاور

فرم شماره 15- حکم استاد مشاور آمار

فرم شماره 16- فرم مجوز دفاع دوره کارشناسی ارشد (آموزشی)

فرم شماره 17- انتخاب داوربرای داوری پایان نامه

فرم شماره 18- ارزیابی محتوای پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم شماره 19- تعیین تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه

فرم شماره 20- دعوت از هیات داوران

فرم شماره 21- اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

فرم شماره 22- ارزشیابی جلسه دفاع

فرم شماره 23- صورتجلسه دفاع

فرم شماره 24- اعلان نمره و امتیاز پایان نامه

فرم شماره 25- تایید تکثیر وصحافی

فرم شماره 26- تاییدیه ارائه پایان نامه به کتابخانه مرکزی

فرم شماره 27- تحویل نسخه های پایان نامه

فرم شماره 28- درخواست استفاده از آزمایشگاه

فرم شماره 29- گزارش سه ماهه

فرم شماره 30- رسید گزارش های سه ماهه

 

فرآیندها

  1. دستورالعمل نگارش و نحوه تنظیم پایان نامه

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 15 آذر 1400