طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی خاتمه یافته
 

1-  عنوان طرح: "بررسی بوم شناسی و سیستماتیک ناقلین احتمالی دایروفیلاریازیس (دوبالان: کولیسیده) در استان اردبیل با تاکید بر کانون زئونوز بیماری شهرستان مشگین شهر"

مجریان طرح: محمد رضا یعقوبی ارشادی، عزت الدین جوادیان، شهیاد آذری حمیدیان، محمدرضا عبائی

محل تصویب: انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ اجرا: 13871385، پایان یافته

2-  عنوان طرح: "بررسی وضعیت موجود دفع زباله های صنعتی در شهرکهای صنعتی استان لرستان"

مجریان طرح: حمید رضا پورزمانی، سید داود اشرفی

محل تصویب: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

تاریخ تصویب: 1386، پایان یافته

3- عنوان طرح: " مطالعه تصفیه فاضلاب بیمارستانی با استفاده از فرایند لجن فعال تلفیقی با سطح رشد چسبیده (شلتوک برنج)"

مجریان طرح: مهرداد فرخی کری بزرگ، سید داود اشرفی

محل تصویب: شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تاریخ تصویب: 1387، پایان یافته

4 - عنوان طرح: "بررسی وضعیت بهداشت محیط بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشت"

همکار طرح: مهرداد فرخی

محل تصویب: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تاریخ اجرا: 13861385، پایان یافته

5- عنوان طرح: "وضعیت تکریم ارباب رجوع در بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی"

همکار: فردین مهرابیان

محل تصویب: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

تاریخ اجرا: 13871386، پایان یافته

6- عنوان طرح: "بررسی پشه های کولیسیده (دو بالان) در استان گیلان"

مجری طرح: شهیاد آذری حمیدیان

محل تصویب: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تاریخ اجرا: 13801378، پایان یافته

7- عنوان طرح: "مطالعه تاکسونومی و پراکنش کولیسیده (دوبالان) در اقلیمهای ایران به منظور احیاء نمونه های موزه حشره شناسی پزشکی"

مجریان طرح: حسین لدنی، شهیاد آذری حمیدیان، محمد رضا عبائی

محل تصویب: گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ اجرا: 13891383، پایان یافته
 
8- عنوان طرح: "مطالعه مدیریت لجن فاضلاب در شهرهای رشت و انزلی"

مجری طرح: مهرداد فرخی کری بزرگ

محل تصویب: شرکت آب و فاضلاب گیلان- بانک جهانی

تاریخ تصویب : 1388، پایان یافته
 
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400