بهداشت حرفه ای 

طرح دوره الکترونیک درس بهداشت حرفه ای

طرح دوره تجزیه و ارزشیابی آلاینده ها

طرح دوره دینامیک گاز ها و آئروسل ها

طرح دوره طراحی تهویه صنعتی

طرح دوره مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

طرح دوره الکترونیک درس نمونه برداری از آلایند ه های هوا

طرح دوره الکترونیک دینامیک گازها

طرح دوره الکترونیک سم شناسی و پایش بیولوژیک

طرح دوره ارزیابی و مدیریت ریسک

طرح دوره الکترونیک ارزیابی ریسک

طرح دوره الکترونیک ایمنی حریق و مواد شیمیایی

طرح دوره الکترونیک ایمنی برق و ماشین آلات

طرح دوره ایمنی برق و ماشین آلات

طرح دوره کارورزی1

طرح دوره ارتعاش در محیط کار

طرح درس ارتعاش در محیط کار

طرح دوره الکترونیک ارتعاش در محیط کار

طرح دوره ارگونومی شغلی 1

طرح درس ارگونومی شغلی 1

طرح دوره الکترونیک ارگونومی شغلی 1

طرح دوره ارگونومی شغلی 2

طرح درس ارگونومی شغلی 2

طرح دوره الکترونیک ارگونومی شغلی 2

طرح دوره تنش های گرمایی و سرمایی در محیط کار

طرح درس تنش های گرمایی و سرمایی در محیط کار

طرح دوره الکترونیک تنش های گرمایی و سرمایی در محیط کار

طرح دوره روشنایی در محیط کار

طرح درس روشنایی در محیط کار

طرح دوره الکترونیک روشنایی در محیط کار

طرح دوره صدا در محیط کار

طرح درس صدا در محیط کار

طرح دوره الکترونیک صدا در محیط کار

طرح دوره روش های ارزیابی ارگونومی شغلی 2

طرح درس روش های ارزیابی ارگونومی شغلی 2

طرح دوره الکترونیک روش های ارزیابی ارگونومی شغلی 2

آخرین بروز رسانی : 08 دی 1400