آمار زیستی و اپیدمیولوژی

طرح دوره الکترونیک اصول اپیدمیولوژی

طرح دوره الکترونیک پاتولوژی جغرافیایی ایران

طرح دوره الکترونیک اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران

طرح دوره الترونیک بیماری های شغلی و اپیدمیولوژی آن ها

طرح دوره الکترونیک کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط

طرح درس الکترونیکی آمار حیاتی 1کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

طرح درس الکترونیکی آمار زیستی کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

طرح درس الکترونیکی آمار زیستی 1کارشناسی پیوسته ی بهداشت حرفه ای

طرح درس الکترونیکی آمار زیستی 2کارشناسی نا پیوسته ی بهداشت حرفه ای

طرح درس الکترونیکی آمار حیاتی کارشناسی نا پیوسته ی بهداشت عمومی

طرح درس الکترونیکی کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط کارشناسی  نا پیوسته ی بهداشت محیط

طرح درس روزانه آمار حیاتی 1کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

طرح درس روزانه آمار زیستی کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

طرح درس روزانه آمار زیستی کارشناسی پیوسته ی بهداشت حرفه ای

طرح درس روزانه کاربرد روشهای آماری در بهداشت محیط کارشناسی نا پیوسته بهداشت محیط

طرح درس روزانه آمار زیستی کارشناسی نا پیوسته ی بهداشت حرفه ای

طرح درس روزانه آمار حیاتی کارشناسی نا پیوسته ی بهداشت عمومی

طرح دوره آمار حیاتی 1 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

طرح دوره آمار زیستی کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

طرح دوره آمار زیستی کارشناسی پیوسته ی بهداشت محیط

طرح دوره آمار حیاتی کارشناسی نا پیوسته ی بهداشت عمومی

طرح دوره کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط کارشناسی نا پیوسته ی بهداشت محیط

طرح درس اصول اپیدمیولوژی بهداشت عمومی ناپیوست

طرح درس اصول اپیدمیولوژی بهداشت عمومی

طرح درس بیماریهای واگیر پیوسته

طرح درس روش تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

طرح درس واگیر کارشناسی ناپیوسته

طرح دوره اصول اپیدمیولوژی بهداشت عمومی ناپیوسته

طرح دوره الکترونیک اصول اپیدمیولوژی کارشناسی ناپیوسته

طرح دوره الکترونیک بهداشت مادر و کودک ناپیوسته

طرح دوره الکترونیک بیماریهای واگیر کارشناسی ناپیوسته

طرح دوره الکترونیک بیماریهای واگیر

طرح دوره الکترونیک-روش پژوهش

طرح دوره بهداشت مادر و کودک ناپیوسته

طرح دوره روش تحقیق

طرح دوره واگیر پیوسته

طرح دوره واگیر ناپیوسته

آخرین بروز رسانی : 11 مهر 1400