بهداشت محیط

طرح دوره بازرسی و کنترل بهداشت مواد غذایی -1

طرح دوره تصفیه آب

 

طرح دوره الکترونیک شبکه جمع آوری فاضلاب

طرح دوره الکترونیک نهایی مدیریت توسعه

طرح دوره الکترونیک نهایی میکروب

طرح دوره مدیریت توسعه

طرح دوره مدیریت کیفیت آب

طرح دوره میکروب

فرم طرح درس روزانه مدیریت توسعه (1)

فرم طرح درس روزانه مدیریت کیفیت آب

فرم طرح درس روزانه میکروب

 

طرح درس فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط - کارشناسی ناپیوسته

طرح درس مدیریت فاضلاب در اجتماعات کوچک - کارشناسی ارشد

طرح دوره فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط - کارشناسی ناپیوسته (1)

طرح دوره فرایند ها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط پیوسته

طرح دوره الکترونیک فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط - کارشناسی پیوسته

طرح دوره الکترونیک مدیریت فاضلاب در اجتماعات کوچک - کارشناسی ارشد (1)

 

طرح دوره الکترونیک بهداشت مسکن کارشناسی ناپیوسته

طرح دوره الکترونیک بهداشت محیط

طرح دوره الکترونیک بهداشت محیط 2 کارشناسی

طرح دوره الکترونیک انتقال و توزیع آب

طرح دوره الکترونیک هیدرولوژی

طرح دوره الکترونیک مکانیک سیالات

 

آزمایشگاه هیدرولیک

اکولوژی

بهداشت پرتوها و حفاظت

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

کامپیوتر و کاربرد آن

 

بهداشت حرفه ای

طرح دوره الکترونیک دینامیک گازها

طرح دوره الکترونیک درس نمونه برداری از آلایند ه های هوا

طرح دوره الکترونیک سم شناسی و پایش بیولوژیک

طرح دوره الکترونیک درس بهداشت حرفه ای

طرح دوره تجزیه و ارزشیابی آلاینده ها

طرح دوره دینامیک گاز ها و آئروسل ها

طرح دوره طراحی تهویه صنعتی

طرح دوره مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

 

طرح دوره ارزیابی و مدیریت ریسک

طرح دوره الکترونیک ارزیابی ریسک

طرح دوره الکترونیک ایمنی حریق و مواد شیمیایی

طرح دوره الکترونیک ایمنی برق و ماشین آلات

طرح دوره ایمنی برق و ماشین آلات

طرح دوره کارورزی1

 

طرح دوره ارتعاش در محیط کار

طرح درس ارتعاش در محیط کار

طرح دوره الکترونیک ارتعاش در محیط کار

طرح دوره ارگونومی شغلی 1

طرح درس ارگونومی شغلی 1

طرح دوره الکترونیک ارگونومی شغلی 1

طرح دوره ارگونومی شغلی 2

طرح درس ارگونومی شغلی 2

طرح دوره الکترونیک ارگونومی شغلی 2

طرح دوره تنش های گرمایی و سرمایی در محیط کار

طرح درس تنش های گرمایی و سرمایی در محیط کار

طرح دوره الکترونیک تنش های گرمایی و سرمایی در محیط کار

طرح دوره روشنایی در محیط کار

طرح درس روشنایی در محیط کار

طرح دوره الکترونیک روشنایی در محیط کار

طرح دوره صدا در محیط کار

طرح درس صدا در محیط کار

طرح دوره الکترونیک صدا در محیط کار

طرح دوره روش های ارزیابی ارگونومی شغلی 2

طرح درس روش های ارزیابی ارگونومی شغلی 2

طرح دوره الکترونیک روش های ارزیابی ارگونومی شغلی 2

 

آموزش بهداشت و خدمات بهداشت درمانی

 طرح دوره نظریه ها و الگوهای برنامه ریزی و تغییر رفتار

فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

آموزش بهداشت و ارتباطات

مبانی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

نظریه ها و الگوهای برنامه ریزی تغییر رفتار

فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت2

 

طرح درس اصول مدیریت در خدمات بهداشتی و درمانی-مهر ماه 1399

طرح درس-اصول مدیریت بهداشت محیط

طرح دوره الکترونیک نهایی اقتصاد بهداشت

طرح دوره الکترونیک نهایی مدیریت صنعتی

طرح دوره مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته

طرح دوره-اصول مدیریت بهداشت محیط

فرم طرح درس اقتصاد بهداشت

 طرح دوره الکترونیک نهایی نیمه دوم 1400-1399

 

طرح درس الترونیک نظریه ها و الگوهای برنامه ریزی

طرح درس الکترونیک اصول و مبانی جامعه شناسی

طرح درس الکترونیک آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در محیط کار

طرح درس الکترونیک بهداشت دانش آموزان و مدارس

طرح درس الکترونیک بهداشت سالمندان

 
آمار زیستی و اپیدمیولوژی

 

طرح درس اصول اپیدمیولوژی بهداشت عمومی ناپیوست

طرح درس اصول اپیدمیولوژی بهداشت عمومی

طرح درس بیماریهای واگیر پیوسته

طرح درس روش تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

طرح درس واگیر کارشناسی ناپیوسته

طرح دوره اصول اپیدمیولوژی بهداشت عمومی ناپیوسته

طرح دوره الکترونیک اصول اپیدمیولوژی کارشناسی ناپیوسته

طرح دوره الکترونیک بهداشت مادر و کودک ناپیوسته

طرح دوره الکترونیک بیماریهای واگیر کارشناسی ناپیوسته

طرح دوره الکترونیک بیماریهای واگیر

طرح دوره الکترونیک-روش پژوهش

طرح دوره بهداشت مادر و کودک ناپیوسته

طرح دوره روش تحقیق

طرح دوره واگیر پیوسته

طرح دوره واگیر ناپیوسته

 

طرح درس الکترونیکی آمار حیاتی 1کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

طرح درس الکترونیکی آمار زیستی کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

طرح درس الکترونیکی آمار زیستی 1کارشناسی پیوسته ی بهداشت حرفه ای

طرح درس الکترونیکی آمار زیستی 2کارشناسی نا پیوسته ی بهداشت حرفه ای

طرح درس الکترونیکی آمار حیاتی کارشناسی نا پیوسته ی بهداشت عمومی

طرح درس الکترونیکی کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط کارشناسی  نا پیوسته ی بهداشت محیط

طرح درس روزانه آمار حیاتی 1کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

طرح درس روزانه آمار زیستی کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

طرح درس روزانه آمار زیستی کارشناسی پیوسته ی بهداشت حرفه ای

طرح درس روزانه کاربرد روشهای آماری در بهداشت محیط کارشناسی نا پیوسته بهداشت محیط

طرح درس روزانه آمار زیستی کارشناسی نا پیوسته ی بهداشت حرفه ای

طرح درس روزانه آمار حیاتی کارشناسی نا پیوسته ی بهداشت عمومی

طرح دوره آمار حیاتی 1 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

طرح دوره آمار زیستی کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

طرح دوره آمار زیستی کارشناسی پیوسته ی بهداشت محیط

طرح دوره آمار حیاتی کارشناسی نا پیوسته ی بهداشت عمومی

طرح دوره کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط کارشناسی نا پیوسته ی بهداشت محیط

 

طرح دوره الکترونیک اصول اپیدمیولوژی

طرح دوره الکترونیک پاتولوژی جغرافیایی ایران

طرح دوره الکترونیک اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران

طرح دوره الترونیک بیماری های شغلی و اپیدمیولوژی آن ها

طرح دوره الکترونیک کاربرد روش های آماری در بهداشت محیط

 

سایر اعضای هیات علمی

 

طرح درس پاتولوژی جغرافیایی ایران

طرح درس روش تحقیق در علوم بهداشتی اخلاق در پژوهش(1) 

طرح درس روش تحقیق در علوم بهداشتی اخلاق در پژوهش

طرح درس روش تحقیق در علوم بهداشتی انتشار یافته های پژوهش

طرح دوره الکترونیک پاتولوژی جغرافیایی ایران

طرح دوره الکترونیک روش تحقیق در علوم بهداشتی اخلاق در پژوهش

طرح دوره الکترونیک روش تحقیق در علوم بهداشتی انتشار یافته های پژوهش

طرح دوره الکترونیک مهندسی مبارزه با ناقلین

طرح درس مهندسی مبارزه با ناقلین

 

طرح درس بهداشت مواد غذایی بهداشت عمومی

طرح درس تغذیه کاربردی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

آخرین بروز رسانی : 05 تیر 1401