مقاله های ارایه شده در همایش های کشوری و بین المللی

پارسی:

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوادیان، عزت الدین، یعقوبی ارشادی، محمدرضا (1379) بررسی فون پشه ها
 Diptera : Culicidae)) در شهرستان رشت (استان گیلان). چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، اصفهان، شهریور 1379، ص 216.  

- آذری حمیدیان، شهیاد، {جوادیان، عزت الدین، یعقوبی ارشادی، محمدرضا} (1379) فون پشه های جنس Anopheles  ( Diptera : Culicidae ) در استان گیلان و اهمیت پزشکی آنها. سومین کنگره سراسری انگل شناسی پزشکی، ساری، 119 اسفند 1379، ص 9796.

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوافشانی، محمد علی ، مسلم، مظفر، رسائی، علیرضا (1381) بررسی تاکسونومیک پشه ها (Diptera : Culicidae) در استان گیلان همراه با معرفی یک زیر جنس جدید برای فون پشه های ایران. پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، کرمانشاه، شهریور 1381، ص 320319.

- آذری حمیدیان، شهیاد (1382) نگاهی به فون ، بوم شناسی و اهمیت پزشکی پشه های تخمگذار در حفره تنه درختان در استان گیلان (دو بالان : کولیسیده). چهارمین همایش سراسری انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران، مشهد، ص194

- کرمی، هادی، عرفانی، فاطمه، داوودی، مریم، عبائی، محمد رضا، آذری حمیدیان، شهیاد، صداقت، مهدی (1389) بررسی فون پشه های کولیسیده در فاضلاب های سطحی و مزارع برنج منطقه قرچک ورامین، استان تهران. ششمین همایش کشوری تازه های علوم بهداشتی، 22 اردیبهشت 1389، ص 118.

- عسگری، قربان، اشرفی، سید داود، غلامپور، اکبر (1386)بررسی مقدار فلزات سنگین کادمیوم، سرب، کروم و نیکل در ماهیان پرورشی شهرستان خرم آباد. دهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان، آبان 1386.

- اکبر خانزاده، فرهنگ، جهانگیر بلورچیان، مهدی (1390) اندازه گیری اشعه ماوراء بنفش از دستگاه ترانس الیمینیتور. هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، قزوین، اردیبهشت 1390، ص 323.

- جهانگیر بلورچیان، مهدی، اکبر خانزاده، فرهنگ (1390) بررسی میزان نشت اشعه مایکروویو از دستگاههای میکروویو خانگی. هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، قزوین، اردیبهشت 1390، ص 12.

- خوشبخت پیشخانی، مریم، بقاطی، مژگان، هاساواری، فریده، کاظم نژاد لیلی، احسان، جهانگیر بلورچیان، مهدی (1390) بررسی ارگونومیکی وضعیت بدن و عوامل مرتبط با آن در پرستارهای بخش های مراقبت ویژه شهر رشت. هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار، قزوین، اردیبهشت 1390، ص 152–151.
 

- فرخی، مهرداد (1378) بررسی محدودیت های استفاده از گروه کلیفرم به عنوان شاخص کیفیت آب. دومین سمینار کشوری بهداشت محیط، تهران، آبان 1378، ص 588580.

- فرخی، مهرداد، کهنسال، محمد، طالبی، محمد رضا، معماری، غلامحسین (1388) ایجاد نظام مدیریت الویت بندی سرمایه گذاری در طرحهای فاضلاب روستائی. دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

- کوتی، محسن، فرخی، مهرداد، موسوی، غلامرضا، تکدستان، افشین (1388) بررسی ارتقا نسبت BOD/COD شیرابه قدیمی زباله به روش اکسیداسیون فنتون. دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

- کسمائی، پریسا، عطر کار روشن، زهرا، جوافشانی، محمدتقی، عباسی، محمد (1382) بررسی برخی عوامل همبسته با بارداریهای ناخواسته. اولین همایش ارتقای سلامت و آموزش بهداشت، 27 الی 29 خرداد 1382، اصفهان، ص 246245.

- کسمائی، پریسا (1382) بررسی نیازهای آموزشی مادران در مورد تب حاد رماتیسمی. دومین کنگره پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، 17 تا 19 اسفند 1382، تهران، ص 213212.

- کسمائی، پریسا، عطر کار روشن، زهرا (1384) بارداری ناخواسته و نقش آن در سلامت مادر و کودک. دومین سمینار تازه های علمی در بهداشت، 15 اسفند 1384، رشت، ص 87.

- کسمائی، پریسا (1384) دستیابی به دیدگاه افراد در مورد اعتیاد از طریق پژوهش های کیفی. دومین سمینار تازه های علمی در بهداشت، 15 اسفند 1384، رشت، ص 4140. 

- کسمائی، پریسا، عطر کار روشن، زهرا (1386) بررسی شیوع حاملگی های ناخواسته و علل آن. همایش کشوری سلامت مادر و کودک، بیرجند، اردیبهشت 1386.

- کسمائی، پریسا، عطر کار روشن، زهرا، مجلسی، فرشته (1387) نیاز سنجی، عنصر ضروری پرستاری مبتنی بر شواهد: ارائه یک نمونه نیاز سنجی آموزشی بر اساس رویکرد پرستاری جامعه محور. همایش کشوری ایده های نو، یاسوج، تیر 1387.

- محققیان، آزیتا، فرخی، مهرداد، تقوی، کامران، امیدی، سعید (1387) بررسی وضعیت بهداشت محیط بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشت. سمینار کشوری بهداشت محیط زاهدان، آبان 1387.

- نصیری پور، امیر اشکان، مهرابیان، فردین، تقی زاده، هانی (1387) رابطه عدالت و اثربخشی سازمانی در بیمارستانهای علوم پزشکی شهید بهشتی. اولین کنگره تعیین گرهای اجتماعی سلامت، انزلی، تیر 1387.

- مهرابیان، فردین (1387) بررسی تاثیر منابع مالی بر سلامت جامعه. اولین کنگره تعیین گرهای اجتماعی سلامت، انزلی، تیر 1387.

- مهرابیان، فردین (1388) نقش و اهمیت شیوه های مدیریت نوین در اداره بیمارستانها و اثر آن در مصرف بهینه. کنفرانس یکروزه اصلاح الگوی مصرف در عرصه بهداشت و درمان (1)، 16 مهر ماه، 1388، رشت.

- مهرابیان، فردین (1388) اصلاح الگوی نگهداشت در بیمارستانها. کنفرانس یکروزه اصلاح الگوی مصرف در عرصه بهداشت و درمان (1)، 16 مهر ماه 1388، رشت.

ارائه الگوی مدیریت بهره وری نیروی انسانی برای دانشگاههای علوم پزشکی

- مهرابیان، فردین (1388) فرهنگ سازمانی در سیستم های بهداشتی و درمانی. کنفرانس نقش روابط انسانی در مدیریت پرستاری مامایی، لنگرود، 1388.

- مهرابیان، فردین، کشاورز محمدیان، سکینه (1388) ارزیابی نحوه نگهداشت تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی از دیدگاه روسا و مدیران بیمارستانهای رشت در سال 1388 (در راستای اصلاح الگوی مصرف). اولین همایش ملی بسیج سلامت واصلاح الگوی مصرف، بهمن 1388، تهران.

- مهرابیان، فردین، فرمانبر، ربیع ا...، کشاورز محمدیان، سکینه (1388) بررسی مولفه های بهره وری نیروی انسانی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان با استفاده از تحلیل عاملی (در راستای اصلاح الگوی مصرف). همایش کشوری اصلاح الگوی مصرف در عرصه بهداشت و درمان، اول بهمن 1388، رشت.

- مهرابیان، فردین، کشاورز محمدیان، سکینه (1388) بررسی مدیریت نگهداشت تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی از دیدگاه روسا و مدیران مراکز آموزشی درمانی رشت در سال 1388 (در راستای اصلاح الگوی مصرف). همایش کشوری اصلاح الگوی مصرف در عرصه بهداشت و درمان، اول بهمن 1388، رشت.

 - مهرابیان، فردین، نصیری پور، امیراشکان، رئیسی، پوران (1388) عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی ازدیدگاه خبرگان در راستای اصلاح الگوی مصرف. همایش بازبینی فرایند های عرصه سلامت با رویکرد اصلاح الگوی مصرف، 17 دی ماه 1388، رشت.

- مهرابیان، فردین، نصیری پور، امیراشکان، رئیسی، پوران، طبیبی، سید جمال الدین، فرمانبر، ربیع ا... (1389) بررسی عوامل ارتقائ بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان با استفاده از انالیز مسیر،یازدهمین همایش کشوری اموزش علوم پزشکی، 1210 اردیبهشت 1389، تهران.  

 

انگلیسی:

- Abai MR, Azari-Hamidian S, Vatandoost H, Akbarzadeh K, Ladonni H (2005) Some biological features of Anopheles (Anopheles) peditaeniatus (Diptera: Culicidae) in endemic malaria foci, southeastern Iran. International Conference on Malaria, New Delhi, India, p 161.

- Vatandoost H, Dousti S, Azari-Hamidian S, Oshaghi MA, Hosseini M (2004) Taxonomic differentiation of An. maculipennis and An. sacharovi by antepalmate hair (seta 2) of larvae in Iran. Tropical Medicine Meeting, Bangkok, Thailand, p 228.

- Azari-Hamidian S (2006) On the ecology of the tribe Aedini (Diptera: Culicidae) larvae in the Caspian Sea littoral, Iran. XI International Congress of Parasitology, Glasgow, Scotland.

- Farrokhi M, Hajrasoliha M, Meemari G, Fahiminia M, Talebi M, Kohansal‚ M (2008) The creation of management for finding priorities in wastewater project in rural communities in the Islamic Republic of Iran. 8th IWA Specialized Conference on Small water and wastewater Systems (SWWS), India, 2008 February.

- Farrokhi M, Roohbakhs Joorshari E, Faramini A, Jafari N, Mojtabai R (2010) Identification of bacterial population of activated sludge process used for pharmaceutical wastewater treatment and to determine their potential of treatment. 1st Miocrobiology Congress, Rasht, Iran.

- Farrokhi M, Ashrafi D, Gholipoor A, Roohbakhsh E, Yoonesi S, Rahimi R, Omidi S (2010) Treatment of hospital wastewater using rice husk activated sludge: Introducing an economical fixed film activated sludge. World Water Congress, Montreal, Canada.

-  Afkar A, Mehrabian F, Heidari Z, Shams M (2010) The effect of obesity family back ground and blood pressure on the prevalence of diabetes. 2nd International Congress of Metabolic Syndrome, Obesity and Diabetes, June 16-18, 2010, Zanjan, Iran.

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400