شرح وظایف

1- بررسی و پیشنهاد تاسیس رشته و دوره های تکمیلی جدید به دانشگاه

2- برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به دانشگاه

3- بررسی واظهار نظر درباره مسایل ارجاع شده به شورای تحصیلات تکمیلی

4- طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی براساس مقررات و آیین نامه ها

5- بررسی درخواست ها جهت اخذ فرصت تحصیلی اضافی، مرخصی تحصیلی، غیبت و مهمان شدن دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی درچهارچوب آیین نامه های آموزشی و ارسال آن به دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی

6- تشکیل جلسات شورای تحصیلات تکمیلی بر اساس دستور جلسه تعیین شده و ثبت تصمیمات متخذه

7- بررسی و اظهار نظر درمورد مسایل آموزشی ارجاع شده ازسوی ریاست یا معاونت آموزشی دانشکده

8- بررسی و تدوین شاخص های کیفی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده درراستای گسترش واعتلای این دوره ها

9- نظارت برکیفیت آموزشی برنامه های درسی ودیگرفعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی

10- بررسی کیفیت فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی در دوره تحصیلات تکمیلی

11- پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی دردوره های تحصیلات تکمیلی بر اساس برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی

12- تعیین دروس کمبود و جبرانی درمقطع تحصیلات تکمیلی

13- نظارت برامور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف واضافه دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی

14- بررسی و تصویب پیشنهاد گروه های آموزشی درمورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید دوره های تحصیلات تکمیلی

15- پیگیری فرایند های آموزشی و پژوهشی، آیین نامه ها آموزشی، کارنامه ی پیشرفت تحصیلی و تهیه پیش نویس فرم هاو نامه های اداری

16- تعیین لیست اساتید راهنما در هرسال تحصیلی و اطلاع به دانشجویان

17- نظارت برمراحل اجرایی پایان نامه های دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

18- تدوین آیین نامه های اجرایی پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی درچهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی

19- انجام هماهنگی های لازم جهت ثبت عنوان دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (دریافت فرم تکمیل شده عنوان پایان نامه، طرح در شورای تحصیلات تکمیلی، ارسال به کمیته تخصصی گروه ها، طرح درشورا جهت تصویب نهایی و تعیین استاد راهنما و مشاور)

20- تشکیل جلسات دفاع از عنوان و دفاع ازپایان نامه دانشجویان و هماهنگی های لازم بااساتید و معاونت پژوهشی

21- هماهنگی امور مربوط به پایان نامه (عنوان، پروپوزال، ابزار پایان نامه، نمومه گیری،گزارش پیشرفت کار پایان نامه، اصطلاحات پایان نامه وانجام مکاتبات لازم)

22- دریافت و نظارت برگزارش مکتوب پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

23- رسیدگی به مشکلات دانشجویان درمرحله ی نگارش پایان نامه

24- تعیین داوران برای شرکت درجلسه دفاعیه پایان نامه دوره های تحصیلات تکمیلی

25- بررسی سایت و به روزرسانی اطلاعات سایت تحصیلات تکمیلی

26- نظارت بر برگزاری امتحانات  پایان ترم دوره تحصیلات تکمیلی

27- پیگیری ارسال نمرات به اداره آموزش وثبت نمرات درسایت

28- انجام امور مربوط به برگزاری کارگاه ها طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی

29- انجام امور مربوط به کلاس ها ازجمله نظارت برنحوه تشکیل کلاس ها

30- پیگیری ارزشیابی دانشجویان از اساتید

31- تدوین گزارش دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته هاو برنامه های آموزشی درموضوعات مختلف

32- پیگیری هماهنگی و مکاتبات لازم با گروه های آموزشی داخل و خارج دانشکده به منظور تامین اساتید مورد نیاز

33- تشویق و ترغیب استادان و دانشجویان به منظور بهره گیری ازتسهیلات پروژه های تحقیقاتی دراجرای پایان نامه ورساله

34- اطلاع رسانی به دانشجویان درمورد آئین نامه ها و مقررات آموزشی

*انجام پاره ای از امور فوق بعد از طرح و تصویب درشورای تحصیلات تکمیلی قابل اجرا خواهد بود.

  

آخرین بروز رسانی : 09 آبان 1400