بسمه تعالی

معرفی رابط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

مسوول دفتر: ابوطالب رمضان زاد آهندانی

شماره تماس مستقیم:  01333849419

شماره نگهبانی : 01333849411 ، داخلی 105

 

 

آخرین بروز رسانی : 06 آذر 1400