اهداف انجمن
 
- شکوفا سازی استعدادهای مختلف دانشجویان در زمینه آموزش و پژوهش در رشته مختلف بهداشتی
- برگزاری کارگاههای مورد نیاز دانشجویان با توجه به نیازهای آموزشی و پژوهشی آنان
- تصویب طرح های تحقیقاتی مشترک با سایرگروههای آموزشی در انجمن به تعداد ۳ مورد
- بهره‌گیری از توانمندی‌های فردی و گروهی دانشجویان فعال درزمینه تحقیقات
- دعوت و عضویت سایر دانشجویان به منظور فعالیت با انجمن
 
وظایف و فعالیت‌ها
 
برگرفته از وظایف و فعالیت‌های ذکر شده در دستورالعمل اجرایی انجمن‌های علمی دانشجویی شامل:
- جلسات و  هم اندیشی به منظور انجام فعالیت های مدنظر انجمن
- جلسات علمی  به منظور طراحی برنامه های پیشرو انجمن در سال جاری
- تعیین حدود کارگاههای آموزشی مورد نظر در ۶ ماهه آینده
- برگزاری دوره‌ ای سمینار های مرتبط با رشته های مرتبط
 
شوراهای انجمن
 
- معاون پژوهشی
- معاون آموزشی
- معاون سایت و طراحی وبلاگ و رسانه
- معاون امور عمومی
اعضای شورای مرکزی انجمن علمی متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل است که با انجام انتخابات از میان اعضای مجمع عمومی انجمن، با رأی مستقیم آنان و کسب اکثریت نسبی آرا با شرح وظایف و بر اساس شرایط زیر برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.
- عضویت در شورای مرکزی افتخاری است.
- شورای مرکزی حداکثر تا پانزده روز پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.
- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای دبیر و مهر انجمن معتبر است.
- جلسات شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق کل اعضای حاضر شورای مرکزی معتبر است.
- شورای مرکزی موظف است ظرف حداکثر ۲ ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به دفتر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده ارسال و یا تحویل دهد.
 
شورای مرکزی و دبیر انجمن نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل است:
 
- جذب دانشجویان علاقه‌مند و خلاق به فعالیت‌های علمی‌ـ پژوهشی و ایجاد انگیزه برای مشارکت در این‌گونه فعالیت‌ها
- برنامه‌ریزی، ساماندهی، اجرا، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های ادواری و سالانه انجمن
- برقراری ارتباط مستمر با دیگر انجمن‌های علمی دانشجویی و انجمن‌های علمی تخصصی داخل و خارج دانشگاه‌ها
- برقراری ارتباط با نهادها و سازمان‌های خارج از دانشگاه برای انجام فعالیت‌های مشترک
- برنامه‌ریزی و پیشنهاد همکاری برای اجرای طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی
- همکاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هیأت علمی گروه آموزشی ذیربط برای تحقق اهداف و فعالیت‌های علمی انجمن
- تدوین برنامه‌های سالانه و ارائه آن به شورای نظارت دانشکده


آخرین بروز رسانی : 24 اردیبهشت 1401