فعالیتهای پژوهشی 
 

طرحهای پژوهشی مصوب

1-  عنوان طرح: "بررسی بوم شناسی و سیستماتیک ناقلین احتمالی دایروفیلاریازیس (دوبالان: کولیسیده) در استان اردبیل با تاکید بر کانون زئونوز بیماری شهرستان مشگین شهر"

مجریان طرح: محمد رضا یعقوبی ارشادی، عزت الدین جوادیان، شهیاد آذری حمیدیان، محمدرضا عبائی

محل تصویب: انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ اجرا: 13871385، پایان یافته

 

2-  عنوان طرح: "بررسی وضعیت موجود دفع زباله های صنعتی در شهرکهای صنعتی استان لرستان"

مجریان طرح: حمید رضا پورزمانی، سید داود اشرفی

محل تصویب: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

تاریخ تصویب: 1386، پایان یافته

 

3- عنوان طرح: "مطالعه مدیریت لجن فاضلاب در شهرهای رشت و انزلی"

مجری طرح: مهرداد فرخی کری بزرگ

محل تصویب: شرکت آب و فاضلاب گیلان- بانک جهانی

تاریخ تصویب : 1388، پایان یافته

 

4- عنوان طرح: " مطالعه تصفیه فاضلاب بیمارستانی با استفاده از فرایند لجن فعال تلفیقی با سطح رشد چسبیده (شلتوک برنج)"

مجریان طرح: مهرداد فرخی کری بزرگ، سید داود اشرفی

محل تصویب: شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تاریخ تصویب: 1387، پایان یافته

 

5 - عنوان طرح: "بررسی وضعیت بهداشت محیط بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشت"

همکار طرح: مهرداد فرخی

محل تصویب: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تاریخ اجرا: 13861385، پایان یافته

 

6- عنوان طرح "بررسی کیفیت رسوب گذاری و خوردگی آب چاه های فلمن بر روی تاسیسات سایت SW و راه های مقابله با آن"

مجری طرح: مهرداد فرخی

محل تصویب: شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان

تاریخ تصویب: 1389، در حال اجرا

 

7- عنوان طرح: "بررسی پشه های کولیسیده (دو بالان) در استان گیلان"

مجری طرح: شهیاد آذری حمیدیان

محل تصویب: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

تاریخ اجرا: 13801378، پایان یافته

 

8- عنوان طرح: "مطالعه تاکسونومی و پراکنش کولیسیده
 (دوبالان) در اقلیمهای ایران به منظور احیاء نمونه های موزه حشره شناسی پزشکی"

مجریان طرح: حسین لدنی، شهیاد آذری حمیدیان، محمد رضا عبائی

محل تصویب: گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ اجرا: 13891383، پایان یافته

 

9- عنوان طرح: "بررسی مشخصات کمی و کیفی فاضلاب روستایی و مقایسه آن با فاضلاب شهری جهت بکارگیری در مبانی طرحهای تاسیات فاضلاب"

مجری طرح: مهرداد فرخی

محل تصویب: شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان

تاریخ تصویب: 1390، در حال اجرا

 

10- عنوان طرح: "مقایسه کارایی جمعیت میکروبی لجن فعال حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهری و تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در تصفیه فاضلاب بیمارستانی"

مجری طرح: مهرداد فرخی، محمد نعیمی جوبنی

محل تصویب: دانشکده بهداشت

تاریخ تصویب: 1390، در حال اجرا

 

ثبت اختراع

فرایند تصفیه فاضلاب توسط فرآیند لجن فعال با استفاده از پوسته شلتوک برنج (1389)

توسط: مهرداد فرخی کری بزرگ، سید داود اشرفی، عقیل قلی پور

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

پارسی:

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوادیان، عزت الدین، یعقوبی ارشادی، محمدرضا (1379) نگاهی به فون پشه ها (دو بالان : کولیسیده) در شهرستان رشت. مجله علوم پزشکی مدرس، 3: 7065.

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوادیان، عزت الدین، یعقوبی ارشادی، محمدرضا (1380) پراکندگی و مشخصات لانه های لاروی پشه ها (دوبالان : کولیسیده) در شهرستان رشت. مجله علوم پزشکی مدرس، 4: 9687.

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوافشانی، محمد علی، رسائی، علیرضا، مسلم، مظفر (1381) بررسی پشه های جنس آادس (دوبالان: کولیسیده) در استان گیلان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 11(43): 3929.

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوافشانی، محمد علی، رسائی، علیرضا، مسلم، مظفر (1382) زیستگاهها و محلهای استراحت پشه های بالغ در استان گیلان. مجله علمی پژوهشی حکیم، 6: 6255.

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوافشانی، محمد علی، رسائی، علیرضا، مسلم، مظفر (1382) بررسی فونستیک پشه های جنس کولیستا (دو بالان : کولیسیده) در استان گیلان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 10: 233225.

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوافشانی، محمد علی، رسائی، علیرضا، مسلم، مظفر، موسوی ایوانکی، علیه (1382) بررسی فون پشه های جنس آنوفل (دو بالان : کولیسیده) در استان گیلان. مجله علوم پزشکی مدرس، 6: 2211.

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوافشانی، محمد علی، رسائی، علیرضا، مسلم، مظفر (1383) بررسی پشه های کوکیلتیدیا ریکیاردی و یورانوتنیا انگویی کولاتا (دو بالان : کولیسیده) در استان گیلان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان،13(51): 91.

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوافشانی، محمد علی ، مسلم، مظفر، رسائی، علیرضا (1384) بررسی فون و پراکندگی پشه های جنس کولکس (دو بالان : کولیسیده) در استان گیلان. نشریه علمی پژوهشی پژوهش و سازندگی، 68: 4539.

- آذری حمیدیان، شهیاد، یعقوبی ارشادی، محمدرضا، جوادیان، عزت الدین، موبدی، ایرج، عبائی، محمد رضا (1385) مروری بر دایروفیلاریازیس در ایران. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 15(60): 113102.

- احمدی زاد، سامان، خوانین، علی، فرخی، مهرداد (1387) بررسی امکان سنجی قابلیت تجزیه بیولوژیک متیل ترشیاری بوتیل اتر (MTBE) توسط میکروارگانیسم های جدا شده از لجن های فعال در فاز مایع و تاثیر ترکیبات محرک القایی بر میزان تجزیه پذیری. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 17(66): 8676.

- درگاهی، عبداله، شرفی، کیومرث، فرخی، مهرداد، پارسی، سعید، صادقی، هادی (1389) بررسی عملکرد برکه های تثبیت در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب شهر گیلانغرب. کادوسه، 2: 3629.  

- غلامپور، اکبر، مصداقی نیا، علیرضا، واعظی، فروغ، نبی زاده، رامین، فرخی، مهرداد، قصری، آذر (1386) بهبود تجزیه پذیری زیستی دی کلروفنل به کمک اکسیداسیون پیشرفته با معرف فنتون. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 5(2): 5141.

- تقوی، کامران (1377) جذب Cr(VI) توسط MLSS در رآکتورهای بسته لجن فعال. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 7 (29 و 30): 1. 

- تقوی، کامران (1378) فساد مواد غذایی دریایی و آلودگی دریا. آب و فاضلاب، 32: 61.

- فرخی کری بزرگ، مهرداد، واعظی، فروغ (1377) زدایش ترکیبات آلی فرار از آب های آلوده با استفاده از هوادهی برج آکنده. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 7 (27 و 28): 55.

- فرخی، مهرداد، مصداقی نیا، علیرضا (1384) بررسی سینتیک فرایند لجن فعال تلفیقی با اکسیداسیون فنتون برای حذف 2، 4، 6 تری کلروفنل. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 14 (53): 3024.

- فرخی، مهرداد، کوتی، محسن، موسوی، غلامرضا، تکدستان، افشین (1388) مطالعه بهبود قابلیت تجزیه پذیری شیرابه زباله به روش اکسیداسیون فنتون. مجله سلامت و محیط، 2(2): 123114.

- فرخی، مهرداد، تیموری، سلمه، مهرابیان، فردین، نقی پور، داریوش (1389) بررسی میزان انطباق محتوای اموزشی با نیازهای اموزشی دانشجویان رشته های کاردانی دانشکده بهداشت رشت. مجله پژوهش در اموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان،12: 4842.

- مصداقی نیا، علیرضا، تقوی، کامران (1375) حذف بیولوژیکی Cr(VI) از فاضلاب های صنعتی به روش هوازی و بی هوازی. مجله بهداشت ایران، 25 (4-3):

- واعظی، فروغ، محققیان، آزیتا (1378) تنظیم شرایط انعقاد در جهت حذف موثر مواد آلی از آب های سطحی. آب و فاضلاب، 32: 6052.

 

انگلیسی:

- Abai MR, Azari-Hamidian S, Ladonni H, Hakimi M, Mashhadi-Esmail K, Sheikhzadeh K, Kousha A, Vatandoost H (2007) Fauna and checklist of mosquitoes (Diptera: Culicidae) of East Azerbaijan Province, northwestern Iran. Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases 1(2): 27–33.

- Azari-Hamidian S (2005) Larval habitat characteristics of the mosquitoes of the genus Culiseta (Felt, 1904) (Diptera: Culicidae) in the Caspian Sea littoral, Iran. Zoology in the Middle East 36: 59–66.

- Azari-Hamidian S, Abai MR, Mashayekhi M, Ladonni H, Vatandoost H, Hanafi-Bojd AA, Faghi-Naini F, Jedari M (2005) The subfamily Culicinae (Diptera: Culicidae) in Kerman province, southern Iran. Iranian Journal of Public Health 34: 67–69.

- Azari-Hamidian S, Abai MR, Ladonni H, Vatandoost H, Akbarzadeh K (2006) Anopheles peditaeniatus (Leicester) new to the Iranian mosquito fauna with notes on Anopheles Hyrcanus group in Iran. Journal of the American Mosquito Control Association, 22: 144–146. 

- Azari-Hamidian S (2007) Larval habitat characteristics of mosquitoes of the genus Culex (Diptera: Culicidae) in Guilan Province, Iran. Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases 1(1): 9–20.

- Azari-Hamidian S (2007) Checklist of Iranian mosquitoes (Diptera: Culicidae). Journal of Vector Ecology 32(2): 235–242.

- Azari-Hamidian S, Harbach RE (2009) Keys to the adult females and fourth-instar larvae of the mosquitoes of Iran (Diptera: Culicidae). Zootaxa 2078: 1–33.

- Azari-Hamidian S, Yaghoobi-Ershadi MR, Javadian E, Abai MR, Mobedi I, Linton Y-M, Harbach RE (2009) Distribution and ecology of mosquitoes in a focus of dirofilariasis in northwestern Iran, with the first finding of filarial larvae in naturally infected local mosquitoes. Medical and Veterinary Entomology 23:111–121.

- Azari-Hamidian S, Linton Y-M, Abai MR, Ladonni H, Oshaghi MA, Hanafi-Bojd AA, Moosa-Kazemi SH, Shabkhiz H,  Pakari A, Harbach RE (2010) Mosquito (Diptera: Culicidae) fauna of the Iranian islands in the Persian Gulf. Journal of Natural History 44(15): 913–925.

- Azari-Hamidian S, Abai MR, Arzamani K, Bakhshi H, Karami H, Ladonni H, Harbach RE (2011) Mosquitoes (Diptera: Culicidae) of North Khorasan Province, northeastern Iran and the zoogeographic affinities of the Iranian and Middle Asian mosquito fauna. Journal of Entomology 8(3): 204–217.

- Al Ahmad AM, Sallam MF, Khuriji MA, Kheir SM, Azari-Hamidian S (2011) Checklist and pictorial key to fourth-instar larvae of mosquitoes (Diptera: Culicidae) of Saudi Arabia. Journal of Medical Entomology 48(4): 717–737.

- Azari-Hamidian S (2011) Larval habitat characteristics of the genus Anopheles (Diptera: Culicidae) and a checklist of mosquitoes in Guilan Province, northern Iran. Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases 5(1): 37–53.

- Hanafi-Bojd AA, Azari-Hamidian S, Vatandoost H, Charrahy Z (2011) Spatio-temporal distribution of malaria vectors (Diptera: Culicidae) across different climatic zones of Iran. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 4(6): 498–504.

- Doosti S, Azari-Hamidian S, Vatandoost H, Oshaghi MA, Hosseini M (2006) Taxonomic differentiation of Anopheles sacharovi and An. maculipennis s.l. (Diptera: Culicidae) larvae by seta 2 (antepalmate hair). Acta Medica Iranica, 44(1): 21–27.

- Farrokhi M, Mesdaghinia AR, S Naseri, Yazdanbakhsh AR (2003) Oxidation of pentachlorophenol by fenton's reagent. Iranian Journal of Public Health 32(1): 6–10.

- Farrokhi M, Mesdaghinia AR, Yazdanbakhsh AR, Nasseri S (2004) Characteristics of Fenton’s Oxidation of 2, 4, 6 Trichlorophenol. Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering 1(1): 13–19.

- Farrokhi M, Mesdaghinia AR (2007) Removal of 3-monochlorophenol in anaerobic baffled reactor. Journal of Applied Sciences 7(12): 1652–1655.

- Farrokhi M, Hajrasoliha M, Meemari G, Fahiminia M, Talebi M, Kohansal M (2008) The creation of management systems for funding priorities in wastewater project in rural communities in the Islamic Republic of Iran. Water Science & Technology 58(6): 1181–1186.

- Farrokhi M, Ahmadizad S (2009) Effects of stimulator substances on aerobic methyl tert-butyl ether (MTBE) biodegradation by microbial consortium. Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering 6(2): 81–88.

- Farrokhi M, Meemari G, Talebi M, Kohansal M (2010) The presentation of a method for decision making about selection of wastewater management system in rural communities in the Islamic Republic of Iran. American Journal of Environmental Science (in Press).

- Golipour Shoili A, Farrokhi M, Neizehbaz H, Alizadeh H (2011) Selection of optimum option for sludge disposal in the Guilan province of Iran using rapid impact assessment matrix (RIAM). International Journal of Water Resources and Environmental Engineering 3(11) (in Press)

- Khoobdel M, Shayeghi M, Vatandoost H, Rassi Y, Abaei MR, Ladonni H, Mehrabi Tavana A, Bahrami SH, Najafi ME, Mosakazemi SH, Khamisabadi K, Azari-Hamidian S, Akhoond MR (2006) Field evaluation of permethrin-treated military uniforms against Anopheles stephensi and 4 species of Culex (Diptera: Culicidae) in Iran. Journal of Entomology 3(2): 108–118.

- Moussavi G, Talebi S, Farrokhi M, Mojtabaee Sabouti R (2011) The investigation of mechanism, kinetic and isotherm of ammonia and humic acid co-adsorption onto natural zeolite. Chemical Engineering Journal 171: 1159–1169.

- Rezaee A, Ahmadizad S, Khavanin A, Ansari M, Farokhi M (2006) Biodegradation of Methyl tert-butyl Ether by microbial consortium. Research Journal of Microbiology 1(2): 166–171.

 

مقاله های ارایه شده در همایش های کشوری و بین المللی

پارسی:

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوادیان، عزت الدین، یعقوبی ارشادی، محمدرضا (1379) بررسی فون پشه ها
 Diptera : Culicidae)) در شهرستان رشت (استان گیلان). چهاردهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، اصفهان، شهریور 1379، ص 216.  

- آذری حمیدیان، شهیاد، {جوادیان، عزت الدین، یعقوبی ارشادی، محمدرضا} (1379) فون پشه های جنس Anopheles  ( Diptera : Culicidae ) در استان گیلان و اهمیت پزشکی آنها. سومین کنگره سراسری انگل شناسی پزشکی، ساری، 119 اسفند 1379، ص 9796.

- آذری حمیدیان، شهیاد، جوافشانی، محمد علی ، مسلم، مظفر، رسائی، علیرضا (1381) بررسی تاکسونومیک پشه ها (Diptera : Culicidae) در استان گیلان همراه با معرفی یک زیر جنس جدید برای فون پشه های ایران. پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، کرمانشاه، شهریور 1381، ص 320319.

- آذری حمیدیان، شهیاد (1382) نگاهی به فون ، بوم شناسی و اهمیت پزشکی پشه های تخمگذار در حفره تنه درختان در استان گیلان (دو بالان : کولیسیده). چهارمین همایش سراسری انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران، مشهد، ص 194.

- عسگری، قربان، اشرفی، سید داود، غلامپور، اکبر (1386) بررسی مقدار فلزات سنگین کادمیوم، سرب، کروم و نیکل در ماهیان پرورشی شهرستان خرم آباد. دهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان، آبان 1386.

- فرخی، مهرداد (1378) بررسی محدودیت های استفاده از گروه کلیفرم به عنوان شاخص کیفیت آب. دومین سمینار کشوری بهداشت محیط، تهران، آبان 1378، ص 588580.

- فرخی، مهرداد، کهنسال، محمد، طالبی، محمد رضا، معماری، غلامحسین (1388) ایجاد نظام مدیریت الویت بندی سرمایه گذاری در طرحهای فاضلاب روستائی. دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

- کرمی، هادی، عرفانی، فاطمه، داوودی، مریم، عبائی، محمد رضا، آذری حمیدیان، شهیاد، صداقت، مهدی (1389) بررسی فون پشه های کولیسیده در فاضلاب های سطحی و مزارع برنج منطقه قرچک ورامین، استان تهران. ششمین همایش کشوری تازه های علوم بهداشتی، 22 اردیبهشت 1389، ص 118.

- کوتی، محسن، فرخی، مهرداد، موسوی، غلامرضا، تکدستان، افشین (1388) بررسی ارتقا نسبت BOD/COD شیرابه قدیمی زباله به روش اکسیداسیون فنتون. دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

- محققیان، آزیتا، فرخی، مهرداد، تقوی، کامران، امیدی، سعید (1387) بررسی وضعیت بهداشت محیط بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان در رشت. سمینار کشوری بهداشت محیط زاهدان، آبان 1387.

 

انگلیسی:

- Abai MR, Azari-Hamidian S, Vatandoost H, Akbarzadeh K, Ladonni H (2005) Some biological features of Anopheles (Anopheles) peditaeniatus (Diptera: Culicidae) in endemic malaria foci, southeastern Iran. International Conference on Malaria, New Delhi, India, p 161.

- Azari-Hamidian S (2006) On the ecology of the tribe Aedini (Diptera: Culicidae) larvae in the Caspian Sea littoral, Iran. XI International Congress of Parasitology, Glasgow, Scotland.

- Farrokhi M, Hajrasoliha M, Meemari G, Fahiminia M, Talebi M, Kohansal‚ M (2008) The creation of management for finding priorities in wastewater project in rural communities in the Islamic Republic of Iran. 8th IWA Specialized Conference on Small water and wastewater Systems (SWWS), India, 2008 February.

- Farrokhi M, Roohbakhs Joorshari E, Faramini A, Jafari N, Mojtabai R (2010) Identification of bacterial population of activated sludge process used for pharmaceutical wastewater treatment and to determine their potential of treatment. 1st Miocrobiology Congress, Rasht, Iran.

- Farrokhi M, Ashrafi D, Gholipoor A, Roohbakhsh E, Yoonesi S, Rahimi R, Omidi S (2010) Treatment of hospital wastewater using rice husk activated sludge: Introducing an economical fixed film activated sludge. World Water Congress, Montreal, Canada.

- Vatandoost H, Dousti S, Azari-Hamidian S, Oshaghi MA, Hosseini M (2004) Taxonomic differentiation of An. maculipennis and An. sacharovi by antepalmate hair (seta 2) of larvae in Iran. Tropical Medicine Meeting, Bangkok, Thailand, p 228.

 

کتابها

- فرخی، مهرداد (1387) تصفیه فاضلاب (شهری و صنعتی) به روش لجن فعال. انتشارات کارآفرین.

- محققیان، آزیتا و  واعظی ، فروغ (1384) ازناسیون آب و فاظلاب. انشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان.

 

استاد راهنما و مشاور در پایان نامه ها

- جعفری، محمد علی (1387) بررسی تری هالومتان ها در آب آشامیدنی شهر لاهیجان و ارائه پیشنهاد جهت کنترل پیش سازهای محصولات جانبی گندزدائی. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی محیط زیست، آب و فاضلاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 13871386 (استاد مشاور: کامران تقوی).

- جمالی، مرسده (1387) بررسی آفت کش های (دیازینون، لیندین، هینوزان، رانداپ) در آب خام ورودی در منطقه سد سنگر و آب تصفیه شده و ارائه راهکار های مناسب جهت کاهش اثرات سوء بر محیط زیست. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز، 13871386 (استاد راهنما: کامران تقوی).

- کرمی، محسن (1389) بررسی اپیدمیولوژی بیماری مالاریا در شهرستان بابل طی سالهای 13881378 با تاکید بر ناقلین. پایان نامه برای دریافت درجه گواهی عالی بهداشت عمومی MPH، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 13901389 (استاد مشاور: شهیاد آذری حمیدیان).    

- نیکوکار درویشانی، سید حسن (1389) بررسی برخی از خصوصیات بوم شناسی پشه های کولیسیده در شهرستان نکا، استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 13901389 (استاد مشاور: شهیاد آذری حمیدیان).

 
آخرین بروز رسانی : 04 دی 1400