تقویم جلسات ماهیانه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت در سال 1401

روز

تاریخ

ساعت

چهارشنبه

1401/1/31

12-13

چهارشنبه

1401/2/28

12-13

چهارشنبه

1401/3/25

12-13

چهارشنبه

1401/4/29

12-13

چهارشنبه

1401/5/26

12-13

چهارشنبه

1401/6/30

12-13

چهارشنبه

1401/7/27

12-13

چهارشنبه

1401/8/25

12-13

چهارشنبه

1401/9/30

12-13

چهارشنبه

1401/10/28

12-13

چهارشنبه

1401/11/26

12-13

چهارشنبه

1401/12/24

 

12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. مکان برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی، دفترریاست دانشکده می باشد.
  2. درصورت تغییراحتمالی تاریخ، مراتب به اطلاع اعضا رسانده خواهد شد.
  3. دستور جلسات قبل ازبرگزاری جلسه اعلام می گردد.
آخرین بروز رسانی : 09 شهریور 1400