تعریف رشته: بهداشت عمومی شاخه ای از علوم بهداشتی است. دانش آموختگان آن در جهت حفاظت، ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. دانش آموختگان این رشته باید مجهز به مجموعه ای از علوم ، مهارتها و اعتقاداتی باشند که در جهت حفظ ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.

طول دوره و شکل نظام آموزشی:

براساس آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی می باشد.

تعداد واحدهای درسی در این دوره 130واحداست که به شرح زیر می باشد:

دروس عمومی 22واحد

دروس پایه و اصلی 32واحد

دروس اختصاصی اجباری (Core) 60واحد

کارآموزی در عرصه 16واحد

جمع کل 130واحد     

رسالت(mission):

رسالت رشته کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی آموزش و تربیت نیروهای آشنا ، معتقد و عامل به مفاهیم ، مبانی و راهکارهای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه- خانواده و فرد است.

چشم انداز رشته(vision):

فراگیرندگان ضمن تثبیت جایگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر اساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار و رفع نیاز جامعه را ایجاد نمایند.

 

اهداف کلی(Aims):

آموزش و تربیت نیروهایی که :

1-     با آگاهی و عملکرد همسو با نیازهای محیط، جامعه، خانواده و فرد و با ارزیابی و ارزشیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح بهداشت محیط، جامعه، خانواده و فرد آشنا باشند.

2-     ازچگونگی اثرگذاری عوامل انسانی،محیطی، اقتصادی واجتماعی برچگونگی تامین ،حفظ وارتقاء سلامتی درسطوح مختلف آشنا باشند.

3-     ازچگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمیها، مراقبت ازچگونگی تغذیه وتغییر در شاخصهای سلامتی در سطح سلامت جامعه آگاهی داشته باشند.

 
 
آخرین بروز رسانی : 17 شهریور 1400