دکترمحمود حیدری

              دکتر ی تخصصی (.ph.D)  بهداشت حرفه ای، دانشیار، عضو هیات علمی  

mheidari1360@gmail.com

شناسهCV

 

 

دکتر جواد وطنی

دکتری تخصصی (Ph.D)  بهداشت حرفه ای، استادیار، عضو هیات علمی

jvatani@gmail.com

شناسهCV

 

 

دکتر سید محمدجواد گل حسینی

دکتری تخصصی(Ph.D)، بهداشت حرفه ای، استادیار، عضو هیئت علمی

m.golhosseini@yahoo.com

شناسه CV

 

ارتباط با گروه

ایمیل گروه: dep.OHSE@gums.ac.ir

کارشناس گروه : ساجده مومنی

آخرین بروز رسانی : 27 دی 1400