فهرست اعضای کمیته مالی و اداری
 
دکتر کامران عزتی
دکتر فتانه بخشی
خانم شایسته شاقلانی
خانم معصومه ربیع پور


آخرین بروز رسانی : 01 آذر 1400