آمار دانشجویان

 

بهداشت محیط

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر1400

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر99

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر98

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر97

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر96

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر95

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر94

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر91

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر92  

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر93

اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر89

اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر90

اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر 91

اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر92

اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر93

اسامی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط ورودی بهمن 90

اسامی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط ورودی بهمن 91

اسامی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط ورودی بهمن92

آموزش بهداشت

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ورودی مهر 1400
 اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ورودی مهر99
اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ورودی مهر98
اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ورودی مهر97
اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ورودی مهر96
اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ورودی مهر95
اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ورودی مهر94 

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ورودی مهر93

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ورودی مهر92

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ورودی مهر91

بهداشت حرفه ای

اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی مهر89

اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی مهر90

اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی مهر91

اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی مهر92

اسامی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی مهر93

اسامی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی مهر91

اسامی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی مهر92

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 02 مرداد 1401