آزمایشگاه پایلوت تحقیقاتی

مسئول آزمایشگاه: دکتر داریوش نقی پور- دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط- دانشیار

شماره تماس: 33849411- 013، داخلی: 119

آدرس ایمیل: dr.naghipour@gmail.com

 

کارشناس آزمایشگاه: کبری ایاغ- کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس: 33849411- 013

آدرس ایمیل: Kobra.ayagh89@yahoo.com

معرفی تجهیزات و توانمندی های آزمایشگاه پایلوت تحقیقاتی

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 14 شهریور 1400