آزمایشگاه هیدرولیک

مسئول آزمایشگاه: دکتر داریوش نقی پور- دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط- دانشیار

شماره تماس: 33849411- 013، داخلی: 119

آدرس ایمیل: dr.naghipour@gmail.com

 

معرفی تجهیزات و توانمندی های آزمایشگاه هیدرولیک

آخرین بروز رسانی : 19 بهمن 1400