آزمایشگاه میکروبیولوژی و پاتوبیولوژی

مسئول آزمایشگاه: دکتر داریوش نقی پور- دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط- دانشیار

شماره تماس: 33849411- 013، داخلی: 119

آدرس ایمیل: dr.naghipour@gmail.com

 

کارشناس آزمایشگاه: دکتر اسماعیل روحبخش- دکترای تخصصی میکروبیولوژی

شماره تماس: 33849411- 013، داخلی: 104

آدرس ایمیل: Esmaeil5115@yahoo.com

 

       
   
 

 

 

 

 

معرفی تجهیزات و توانمندی های آزمایشگاه میکروبیولوژی و پاتوبیولوژی
آخرین بروز رسانی : 14 شهریور 1400