آزمایشگاه شیمی

مسئول آزمایشگاه: دکتر داریوش نقی پور- دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط- دانشیار

شماره تماس: 33849411- 013، داخلی: 119

آدرس ایمیل: dr.naghipour@gmail.com

 

کارشناس آزمایشگاه: دکتر محمد نعیمی جوبنی- دکترای تخصصی شیمی تجزیه

شماره تماس: 33849411- 013

آدرس ایمیل: Naimijoubani@gums.ac.ir

 

 

       
   

 

 

 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 05 دی 1400