آزمایشگاه رسانه و پراتیک

مسئول آزمایشگاه: دکتر پریسا کسمائی- دکتری تخصصی آموزش بهداشت، دانشیار، عضو هیات علمی

تلفن: 33824456-داخلی 123

آدرس ایمیل: parisa_kasmaei@gums.ac.ir

 
 
 
آخرین بروز رسانی : 26 دی 1400