آزمایشگاه جامع

مسئول آزمایشگاه: دکتر جواد وطنی- دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای- استادیار

شماره تماس: 33849411- 013

آدرس ایمیل: jvatani@gmail.com

 

 
 

 

آزمایشگاه های بهداشت محیط

 

 

 

آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای

 

 

آزمایشگاه های حشره شناسی پزشکی

 

 

آزمایشگاه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

 

آزمایشگاه تجزیه دستگاهی و سم شناسی

 

 

آزمایشگاه شیمی

 

 

آزمایشگاه ایمنی کار

 

 

موزه حشره شناسی پزشکی و دام پزشکی

 

 

آزمایشگاه رسانه

 

 

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

 

آزمایشگاه پایلوت تحقیقاتی

 

 

آزمایشگاه عوامل فیزیکی

 

 

آزمایشگاه حشره شناسی پزشکی و دام پزشکی

 

 

 

 

آزمایشگاه مواد زائد جامد

 

 

آزمایشگاه تهویه صنعتی و عوامل شیمیایی

 

 

انسکتاریوم

 

 

 

 

آزمایشگاه هیدرولیک

 

 

آزمایشگاه ارگونومی و آنتروپومتری

 

 

 

 

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی و پاتوبیولوژی

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 06 دی 1400