آزمایشگاه ایمنی

مسئول آزمایشگاه: دکتر محمود حیدری- دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای(PhD)- دانشیار

تلفن:013-33824456

آدرس ایمیل: mheidari1360@gmail.com

 

کارشناس آزمایشگاه: ساجده مومنی-کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

تلفن:013-33828444

آدرس ایمیل: sajedehmomeni@gmail.com

 

معرفی تجهیزات آزمایشگاه ایمنی

 

 

 

 

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 05 دی 1400