مدیر گروه

 

 

 
    نام و نام خانوادگی: دکتر کامران تقوی
    تخصص: دکتری تخصصی (.Ph.D) بهداشت محیط
    مرتبه علمی:
دانشیار، عضو هیات علمی
    پست الکترونیک: k.taghavi@gums.ac.ir 
آخرین بروز رسانی : 04 دی 1400