دکتر کامران تقوی

دکتری تخصصی (.ph.D) بهداشت محیط ، دانشیار،عضو هیات علمی

k.taghavi@gums.ac.ir

شناسه cv

 

 

 

 

دکتر داریوش نقی پور خلخالیان

                      دکتری تخصصی (.ph.D) بهداشت محیط ، استاد ،عضو هیات علمی                       

dr.naghipour@gmail.com

 شناسه CV

 

دکترآزیتا محققیان

دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت محیط، دانشیار، عضو هیات علمی

mohagheghian@yahoo.com

شناسه CV

 

 

دکترسید داود اشرفی

دکتری تخصصی (ph.D) بهداشت محیط، استادیار، عضو هیات علمی

d_ashrafi@gums.ac.ir

  شناسهCV

 

دکتر مهدی شیرزاد سیبنی

دکتری تخصصی (ph.D)  بهداشت محیط ، استادیار، عضو هیات علمی 

mshirzadsiboni@yahoo.com-gums.ac.ir

شناسه CV

 

 

دکتر جلیل جعفری

دکترای تخصصی (Ph.D) بهداشت محیط ، استادیار، عضو هیات علمی

 شناسه CV

 

 

 

دکتر مهرداد مسلم زاده

دکترای تخصصی (Ph.D) بهداشت محیط ، استادیار، عضو هیات علمی

moslemzadeh@gums.ac.ir

شناسه CV

آخرین بروز رسانی : 05 شهریور 1401